Egzamin zawodowy

Drukuj

Egzamin zawodowy – podstawowe informacje

Egzamin zawodowy składa się z 2 części:

Pisemnej:

  • trwającej 60 minut,
  • przeprowadzanej w formie testu składającego się z 40 zadań zamkniętych,
  • każde zadanie posiada 4 odpowiedzi do wyboru, z których tylko 1 jest poprawna.


Część pisemna egzaminu zawodowego  może być przeprowadzana:

  • z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego, po uzyskaniu upoważnienia przez placówkę przeprowadzającą egzamin,
  • z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi.

Praktycznej

Przeprowadzanej w formie testu praktycznego.

  • Część praktyczna egzaminu zawodowego polega na wykonaniu przez zdającego zadania egzaminacyjnego  zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku egzaminacyjnym.
  • Na zapoznanie się z treścią zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym oraz z wyposażeniem stanowiska egzaminacyjnego Zdający ma 10 minut , których nie wlicza się do czasu trwania części praktycznej egzaminu zawodowego.
  • Część praktyczna trwa 240 minut.

Warunki niezbędne do otrzymania tytułu zawodowego technik ortopeda:


Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał:

  • Z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania  (zdający rozwiązał poprawnie minimum 20 zadań testu pisemnego)
  • Z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania

Wynik egzaminu zawodowego ustala i ogłasza komisja  okręgowa. Wynik ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.

Technikum Ortopedyczne w Świdnicy

Policealna Szkoła Farmaceutyczna w Świdnicy

Policealna Szkoła Ortopedyczna w Świdnicy

Świdnickie Centrum Edukacji

ul. Traugutta 7, 58-100 Świdnica

tel. (74) 85 13 157

tel. kom. 507 466 607

tel. kom. 507 466 336

e-mail: sekretariat@sced.pll

 

Template by QualityJoomlaTemplates