Kursy i szkolenia - pedagogiczne

Drukuj

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą oraz do udziału w naszych formach doskonalenia. Gwarantujemy prowadzenie zajęć przez doświadczonych dydaktyków, pedagogów, metodyków oraz edukatorów. Na życzenie Państwa niektóre formy doskonalenia mogą być przeprowadzone u Państwa na miejscu (pod warunkiem zebrania się odpowiednio licznej grupy osób zainteresowanych).

Oferujemy Państwu następujące kursy:

  • Kursy pedagogiczne kwalifikacyjne,
  • Kursy doskonalące przydatne w procedurach awansu zawodowego,
  • Warsztaty i kursy doskonalące dla nauczycieli z zakresu sztuki, muzyki, wychowania estetycznego,
  • Kursy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla szkół i placówek oświatowo-wychowawczych,
  • Kursy nadające uprawnienia,
  • Szkolenia dla rad pedagogicznych.

KURSY PEDAGOGICZNE KWALIFIKACYJNE

Odbiorca: Czynni zawodowo nauczyciele, którzy nie mają wymaganych uprawnień pedagogicznych.

Cel: Uzyskanie przygotowania pedagogicznego, zdobycie wiedzy z dydaktyki oraz podstawowych umiejętności prowadzenia zajęć, w tym w zakresie: planowania zadań dydaktycznych, organizacji procesu uczenia się i nauczania, diagnozowania sytuacji wychowawczych i planowania działań zapewniających rozwój zespołu klasowego, oceniania uwzględniającego motywowanie uczniów i wspieranie ich w rozwoju, diagnozowania jakości pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela, planowania rozwoju zawodowego nauczyciela, uzyskania wiedzy z podstaw edukacji, poznanie założeń różnorodnych koncepcji pedagogicznych.

Liczba osób w grupie: Minimum 15

Liczba godzin: 270 (wg programu MENiS)

Cena: 2550 zł (możliwość płatności w ratach)

Uczestnik kursu, po obronie pracy zaliczeniowej, otrzymuje świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego zgodnie z formą określoną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 kwietnia 2003 roku w sprawie warunków i trybu tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz organizacji i sposobu działania placówek doskonalenia nauczycieli, w tym zakresu ich działalności obowiązkowej oraz zadań doradców metodycznych, warunków i trybu powierzania nauczycielom zadań doradcy metodycznego (Dz.U.2003 Nr 84, poz. 779).

KURS KWALIFIKACYJNY DLA KADRY KIEROWNICZEJ Z ZAKRESU ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ

Odbiorca: Dyrektorzy, wicedyrektorzy przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, nauczyciele spełniający wymogi kwalifikacyjne zawarte w rozporządzeniu MENiS z dnia 6.05.2003 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek.

Cel: Wyposażenie uczestników kursu w wiedzę i umiejętności z dziedziny ogólnej teorii organizacji i zarządzania, prawa oświatowego, zarządzania jakością, kierowania i administrowania placówką oświatową, projektowania nowoczesnego programu placówki oświatowej, organizacji procesu pedagogicznego, współpracy placówki ze środowiskiem lokalnym, w takim zakresie, aby umożliwiły im one sprawne i twórcze zarządzanie szkołą lub placówką oświatową, z uwzględnieniem wymogów reformy edukacji.

Liczba osób w grupie: Minimum 15

Liczba godzin: 210 (wg programu MENiS)

Cena: 1.500 zł (możliwość płatności w ratach)

Po zdaniu egzaminu końcowego uczestnik kursu otrzymuje świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego zgodnie z formą określoną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 kwietnia 2003 roku w sprawie warunków i trybu tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz organizacji i sposobu działania placówek doskonalenia nauczycieli, w tym zakresu ich działalności obowiązkowej oraz zadań doradców metodycznych, warunków i trybu powierzania nauczycielom zadań doradcy metodycznego (Dz.U.2003 Nr 84, poz. 779).


KURS PEDAGOGICZNY DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

Odbiorca: Instruktorzy praktycznej nauki zawodu bez przygotowania pedagogicznego, opiekunowie praktyk zawodowych, właściciele i pracownicy zakładów pracy albo osoby prowadzące indywidualne gospodarstwa rolne, dla których praca dydaktyczna oraz wychowawcza z uczniami lub młodocianymi nie stanowi podstawowego zajęcia.

Cel: Uzyskanie wymaganych kwalifikacji pedagogicznych do nauczania zawodu. Przygotowanie pedagogiczne rozumiane jest jako posiadanie wiedzy i umiejętności pozwalających na sprawne organizowanie oraz skuteczne realizowanie procesu kształcenia i wychowania w zakładzie pracy.

Liczba osób w grupie: Minimum 15

Liczba godzin: 84 (wg programu MENiS)

Cena: 550 zł

 

Technikum Ortopedyczne w Świdnicy

Policealna Szkoła Farmaceutyczna w Świdnicy

Policealna Szkoła Ortopedyczna w Świdnicy

Świdnickie Centrum Edukacji

ul. Traugutta 7, 58-100 Świdnica

tel. (74) 85 13 157

tel. kom. 507 466 607

tel. kom. 507 466 336

e-mail: sekretariat@sced.pll

 

Template by QualityJoomlaTemplates