Drukuj

Powiatowy Konkurs Wiedzy o Życiu i Dokonaniach Naukowych
Marii Skłodowskiej – Curie
z okazji obchodów 150–tej rocznicy urodzin w Świdnicy
POD PATRONATEM STAROSTY ŚWIDNICKIEGO
Piotra Fedorowicza

 


Regulamin Konkursu

1.    Organizatorzy konkursu:  Technikum Ortopedyczne w Świdnicy, Policealna Szkoła Farmaceutyczna w Świdnicy.

2.    Adresaci: Konkurs adresowany jest dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w Świdnicy i powiecie świdnickim.

3.    Cele konkursu:
•    uczczenie 150 – tej rocznicy urodzin Marii Skłodowskiej – Curie
•    popularyzacja wiedzy o polskiej noblistce Marii Skłodowskiej – Curie
•    rozbudzenie wśród uczniów zainteresowań naukami przyrodniczymi
•    mobilizowanie uczniów do współpracy w grupie
•    integracja młodzieży z różnych szkół regionu świdnickiego

4.    Struktura i przebieg konkursu.
Do konkursu zgłaszają się uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z miasta Świdnicy i powiatu świdnickiego.
Konkurs ma w formę testu złożonego z 30 pytań, 28 zamkniętych, wielokrotnego wyboru oraz 2 otwartych. Każdy z uczestników otrzymuje test do rozwiązania i za każdą poprawną odpowiedź na pytanie zamknięte otrzymuje 1 punkt, natomiast za pytania otwarte od 1 do 3 punktów. Maksymalna ilość punktów do zdobycia to 34 punkty. Czas trwania testu 45 minut. Zwycięzcą zostaje osoba, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
Każdy z uczestników rozwiązuje samodzielnie test.
Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy oraz nagrody rzeczowe za udział w konkursie,
a trzy osoby z najwyższą liczbą punktów nagrody pieniężne odpowiednio: I miejsce – 800 złotych, II miejsce – 600 złotych, III miejsce – 400 złotych.  

Komisję Konkursową tworzą:
•    Dyrektor szkoły lub jego zastępca- jako przewodniczący.
•    Nauczyciel chemii lub fizyki– jako członek komisji.
•    Nauczyciel przedmiotu humanistycznego – jako członek komisji.

Do zadań przewodniczącego Komisji Konkursowej należy:
•    Powołanie członków Komisji Konkursowej.
•    Wszelkie sprawy organizacyjne, przestrzeganie terminów, zapewnienie samodzielności odpowiedzi na pytania konkursowe.
•    Przeprowadzenie konkursu.
•    Wyłonienie zwycięzców konkursu.
•    Rozpatrywanie ewentualnych zastrzeżeń do decyzji Komisji Konkursowej.

Członkowie Komisji sprawdzają prace w dniu przeprowadzenia konkursu i wyłaniają  zwycięzców konkursu. Wypełniają protokół przebiegu konkursu.

Organizator może wykluczyć ucznia z konkursu w przypadku naruszenia przez niego postanowień niniejszego regulaminu.
Wszelkie sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu.

Zadania konkursowe obejmują tematykę związaną z biografią Marii Skłodowskiej – Curie oraz wybrane zagadnienia z fizyki i chemii dotyczące promieniotwórczości  - struktura atomu, protony, elektrony, neutrony, liczba atomowa i liczba masowa; określenie liczby cząstek elementarnych w atomie oraz skład jądra atomowego; izotopy pierwiastków; zastosowanie pierwiastków promieniotwórczych; promieniotwórczość naturalna i  sztuczna; skutki działania promieniowania na organizm człowieka; przemiany promieniotwórcze – rozpad A, rozpad B, reakcja jądrowa, rozszczepienie jądrowe, fuzja jądrowa; okres połowicznego rozpadu ( półtrwania ); energetyka jądrowa w aspekcie konwencjonalnych
i odnawialnych źródeł energii.

Proponowana literatura:
1.    Lemire L., Maria Skłodowska – Curie, Świat Książki, Warszawa 2017.
2.    Kienzler I., Maria Skłodowska – Curie. Złodziejka mężów życie i miłość, Bellona, Warszawa 2016.
3.    Pospieszny T., Nieskalana sławą, PPNT Gdynia, 2015.
4.    Emling S., Maria Skłodowska – Curie i jej córki, Muza SA, Warszawa 2013.
5.    Goldsmith B., Geniusz i obsesja, Publicat S.A., Poznań 2005.
6.    Wołczek O., Maria Skłodowska - Curie, Warszawa 1985.
7.    strona internetowa Muzeum Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie: http://muzeum-msc.pl/
8.    Układ okresowy pierwiastków.
9.    Podręcznik do chemii – rozdział o promieniotwórczości.
10.    Inne źródła internetowe o życiu i działalności Noblistki.

5.    Czas i miejsce konkursu: konkurs odbędzie się w dniu 8 kwietnia 2017 roku
w siedzibie Technikum Ortopedycznego w Świdnicy i Policealnej Szkoły Farmaceutycznej w Świdnicy przy ul. Romualda Traugutta 7, 58 – 100 Świdnica
o godzinie 10.00. dla uczniów gimnazjów oraz o godzinie 12.00. dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi tego samego dnia, natomiast uroczyste wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się na uroczystej gali w obecności Starosty Świdnickiego w terminie późniejszym, o którym wszyscy uczestnicy zostaną poinformowani.

6.    Zgłaszanie uczestników.

Uczniowie szkół dokonują zgłoszenia do udziału w Powiatowym Konkursie Wiedzy o Życiu i Dokonaniach Naukowych Marii Skłodowskiej – Curie osobiście w sekretariacie Technikum Ortopedycznego w Świdnicy i Policealnej Szkoły Farmaceutycznej w Świdnicy przy ul. Romualda Traugutta 7, 58–100 Świdnica lub elektronicznie za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej www.sced.pl (formularz zgłoszeniowy).
Zgłoszenia należy dokonać osobiście lub za pomocą formularza elektronicznego do dnia 2 kwietnia 2017 roku. W przypadku zgłoszeń w formie elektronicznej wymagane jest dostarczenie zgody rodzica/opiekuna prawnego na uczestnictwo ucznia w konkursie najpóźniej do dnia 8 kwietnia 2017 r. Powyższe należy złożyć w sekretariacie szkoły. Wszelkie dodatkowe informacje związane z konkursem można uzyskać telefonicznie pod numerami telefonów 74 851 31 57, 76 854 99 33 wew. 12 lub 24.

Technikum Ortopedyczne w Świdnicy

Policealna Szkoła Farmaceutyczna w Świdnicy

Policealna Szkoła Ortopedyczna w Świdnicy

Świdnickie Centrum Edukacji

ul. Traugutta 7, 58-100 Świdnica

tel. (74) 85 13 157

tel. kom. 507 466 607

tel. kom. 507 466 336

e-mail: sekretariat@sced.pll

 

Template by QualityJoomlaTemplates