Przedmioty

Drukuj

                                                                  

Farmakognozja

Przedmiot przygotowuje ucznia  do wykonywania zadań zawodowych w zakresie produkcji, dystrybucji i kontroli jakości leku roślinnego. Dodatkowo uczniowie  zapoznają się z wiedzą dotyczącą przetwórstwa zielarskiego oraz podstaw fitoterapii i fito profilaktyki.


Badania tożsamości surowców naturalnych

Po zrealizowaniu materiału tego przedmiotu uczeń będzie potrafił: dobierać metody i rodzaje badań produktów leczniczych i surowców roślinnych zgodnie z przepisami farmakopealnymi; przeprowadzać oznaczenia z zakresu analizy jakościowej i ilościowej surowców farmaceutycznych oraz sporządzać niezbędną dokumentację dotyczącą wytwarzania preparatów.


Technologia postaci leków

Realizacja programu nauczania ma na celu kształtowanie umiejętności uczniów z zakresu wykonywania, opakowania, przechowywania i wydawania leku. Uczniowie kształtują następujące umiejętności: odpowiedzialność za wykonywany lub wydawany pacjentowi lek, sumienność podczas wykonywania czynności.


Farmakologia

Jest to jeden z najważniejszych przedmiotów w procesie kształcenia technika farmaceutycznego ponieważ wiedza z zakresu właściwości chemicznych, farmakologicznych oraz farmakokinetycznych leku stanowi istotę wykształcenia technika farmaceutycznego. Podczas zajęć uczeń  poznaje synonimy, mechanizm działania, niepożądane efekty, interakcje a także czynniki wpływające na wchłanianie, metabolizm i wydalanie leków.


policealna_szkola_farmaceutyczna_w_swidnicy_Analiza leków

Program nauczania przedmiotu obejmuje podstawowe metody analizy jakościowej i ilościowej, ich zastosowanie do analizy substancji leczniczych i różnych postaci farmaceutycznych produktów leczniczych.policealna_szkola_farmaceutyczna_anatomiaPropedeutyka zdrowia

Przedmiot przygotowuje uczniów do podejmowania działań z zakresu promocji zdrowia, profilaktyki i edukacji zdrowotnej. Celem realizacji programu jest wyposażenie ucznia w wiedzę niezbędną do rozumienia funkcjonowania organizmu człowieka, ukazanie wzajemnych powiązań i zależności pomiędzy poszczególnymi układami i narządami oraz przedstawianie zaburzeń w ich pracy


Pierwsza pomoc w zagrożeniach zdrowia i życia

Podstawowe umiejętności jakie zdobędzie uczeń na tych zajęciach to: udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia; dokonanie oceny parametrów podstawowych funkcji życiowych.


 

Pracownia apteczna

Po zrealizowaniu materiału tego przedmiotu uczeń będzie potrafił: przygotować zamówienia produktów leczniczych i wyrobów medycznych; stosować przepisy prawa dotyczące zasad wystawiania i realizacji recept; określić składowe kosztu leku recepturowego i dokonać jego wyceny; wykonać wszystkie postacie leków recepturowych i leków aptecznych zgodnie z uprawnieniami zawodowymi. policealna_szkola_farmaceutyczna_technologieTechnologie informatyczne

Realizacja materiału nauczania ma na celu zapoznanie ucznia z obsługa i działaniem programów komputerowych wykorzystywanych podczas pracy w apteceJęzyk migowy

Zakres materiału kształcenia: ogólna problematyka uszkodzeń słuchu, komunikacja interpersonalna osób niesłyszących, daktylografia ( prawidła przekazywania alfabetu palcowego, prawidła przekazywania liczebników głównych i ich znaki), ideografia ( poznanie znaków pojęciowych języka migowego i posługiwanie się nim w sposób zgodny z zasadami systemu językowo-migowego).

 

Język obcy zawodowy

Zakres materiału kształcenia: słownictwo związane z wykonywaniem zadań zawodowych, szczególnie dotyczące wykonywania czynności zawodowych, korespondencja w języku obcym, dokumenty apteczne, recepta, źródła informacji o produktach leczniczych i wyrobach medycznych, obsługa pacjentów w języku obcym, zastosowanie zwrotów grzecznościowych.
Bezpieczeństwo i higiena pracy

Po zrealizowaniu materiału tego przedmiotu uczeń będzie potrafił: rozróżnić pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią; uczeń będzie mógł przewidzieć zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych.

 

policealna_szkola_farmaceutyczna_zdrowie_publiczneOrganizacja ochrony zdrowia

Po zrealizowaniu materiału tego przedmiotu uczeń będzie potrafił: sporządzić, prowadzić i archiwizować dokumentację medyczną zgodnie z przepisami prawa; wyjaśnić zasady funkcjonowania systemu ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce; określić źródła i sposoby finansowania świadczeń zdrowotnych.


policealna_szkola_farmaceutyczna_praktykiWychowanie fizyczne

Zajęcia z tenisa ziemnego, oraz zajęcia na lodowisku odbywają się na obiektach OSiRu przy ul. Sportowej. Podczas zajęć zapewniamy naszym słuchaczom rakiety tenisowe i naukę gry z instruktorem tenisa.
Zajęcia z piłki siatkowej odbywają się w Hali Pionierów.
Zajęcia z pływania  odbywają się na basenie krytym 25 m, na ulicy Równej 9. Podczas zajęć z pływania nasz instruktor także może nauczyć pływać lub doskonalić technikę chętnych osób.                                                                        policealna_szkola_farmaceutyczna_praktykiPraktyki zawodowe

Technikum Ortopedyczne w Świdnicy

Policealna Szkoła Farmaceutyczna w Świdnicy

Policealna Szkoła Ortopedyczna w Świdnicy

Świdnickie Centrum Edukacji

ul. Traugutta 7, 58-100 Świdnica

tel. (74) 85 13 157

tel. kom. 507 466 607

tel. kom. 507 466 336

e-mail: sekretariat@sced.pll

 

Template by QualityJoomlaTemplates