Ogólne informacje

Drukuj
policealna_szkola_farmaceutyczna_w_swidnicy_ogolne

Policealna Szkoła Farmaceutyczna w Świdnicy przygotowuje do zawodu technik farmaceutyczny. Program zajęć zakłada, iż osoby biorące w nich udział są absolwentami liceów ogólnokształcących lub technicznych.

Do przedmiotów wykładanych w Szkole należą m.in. technologia postaci leków, pracownia technologii postaci leków, pracownia analizy leków, analiza leków, farmakognozja, farmakologia, badania tożsamości surowców naturalnych, propedeutyka zdrowia, pracownia apteczna, język angielski zawodowy, język migowy, organizacja ochrony zdrowia, BHP, technologie informatyczne, wychowanie fizyczne.

Nauka w Szkole trwa pięć semestrów. W czasie  czwartego semestru słuchacze odbywają praktykę zawodową trwającą 4 tygodnie  (140 godzin) , natomiast w piątym semestrze  praktykę zawodową  2 tygodnie  (70 godzin) w aptece szpitalnej.  Zajęcia odbywają się w grupach porannej lub popołudniowo-weekendowej.

Wysokość czesnego wynosi 240 zł za miesiąc. Nadpłaty traktowane będą jako zaliczki na kolejne miesiące.

Posiadane uprawnienia do prowadzenia Policealnej Szkoły Farmaceutycznej w Świdnicy

 • Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, nadane przez Starostę Miasta Świdnicy decyzja nr 1/2007 z dnia 17 lipca 2007r.
 • Zaswiadczenie nr 9/2007 z dnia 16 lipca 2007 o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Starostwa Powiatowego w Świdnicy
 • Postanowienie Ministra Zdrowia MZ-NS-ZM-804-11593-2/MSO/07 w sprawie spełnienia wymagań niezbędnych do uzyskania uprawnień szkoły publicznej prowadzącej kształcenie w zawodzie - technik farmaceutyczny przez Policealną Szkołę Farmaceutyczną w Świdnicy mieszczącą się przy ulicy Traugutta 7 w Świdnicy.
Warunki przyjęcia słuchacza do Policealnej Szkoły Farmaceutyczne w Świdnicy (wymagane złożenie następujących dokumentów):
 • Wypełniony formularz zgłoszeniowy - otrzymany w szkole,
 • 4 zdjęcia,
 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale,
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w danym zawodzie (wydane przez lekarza medycyny pracy - szkoła wystawia skierowania na bezpłatne badania).
 

Opłaty Policealnej Szkoły Farmaceutycznej w Świdnicy.

 • Miesięczne czesne wynosi 240 zł x 25 miesięcy.
 • Opłata miesięczna zawiera wszyskie opłaty związane z nauką (koszty substancji i odczynników używanych do ćwiczeń).

Płatności za szkołę prosimy dokonywać na konto bankowe:
Fundacja Solidarności Pokoleń
03 1020 3017 0000 2702 0469 4883 (PKO BP)

W tytule wpłaty prosimy o podanie:

 • Imienia i nazwiska słuchacza,
 • Okresu płatności (np. Jan Kowalski czesne za luty 2017).

Słuchacz otrzymuje następujące podręczniki:

 • Burak Krzysztof "Farmakologia z elementamii chemii leków", Legnica 2006,
 • Burak Krzysztof "Farmakologia z elementamii chemii leków" Część II Legnica 2009,
 • Jackowicz "Receptura apteczna"

 

Technikum Ortopedyczne w Świdnicy

Policealna Szkoła Farmaceutyczna w Świdnicy

Policealna Szkoła Ortopedyczna w Świdnicy

Świdnickie Centrum Edukacji

ul. Traugutta 7, 58-100 Świdnica

tel. (74) 85 13 157

tel. kom. 507 466 607

tel. kom. 507 466 336

e-mail: sekretariat@sced.pll

 

Template by QualityJoomlaTemplates